Zorgwetten uitleg

Wet Langdurige zorg - WLZ

De Wet langdurige zorg - WLZ

 

Mensen die voor de wet langdurige zorg (WLZ) in aanmerking komen hebben de hele dag zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig. Dit zijn bijvoorbeeld vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige zintuiglijke of lichamelijke beperking bijvoorbeeld door hersenletsel of door een ernstige verstandelijke beperking.

 

Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan men een indicatie voor zorg vanuit de Wlz aanvragen. Het CIZ onderzoekt of iemand daarvoor in aanmerking komt. Afhankelijk van de indicatie kan men dan bijvoorbeeld recht hebben op:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verpleging en verzorging
 • Begeleiding
 • Bepaalde hulpmiddelen
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie
 • Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt
 • Men kan ook deze zorg thuis krijgen via een Modulair Pakket Thuis (mpt)  of Volledig Pakket Thuis (vpt). In de laatste optie zit ook de maaltijdvoorziening inbegrepen. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. Wie een Modulair Pakket Thuis afneemt betaalt sinds 2018 altijd de lage eigen bijdrage. Als u ook nog minder dan 20 uur zorg afneemt per maand betaalt u het laagste vaste tarief van 23 euro per maand.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning - WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning - WMO

De plaatselijke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze WMO wet opdat mensen met de juiste hulp langer thuis kunnen wonen.

 

 • Ondersteuning van mensen die op eigen kracht niet zelfredzaam zijn (ondersteuning en begeleiding)

 • Ondersteuning van burgers bij het participeren in de samenleving (dagbesteding)

 • Beschermd wonen en opvang

 • Ondersteuning van mantelzorgers (onder andere om hen tijdelijk te ontlasten)

 • Ondersteuning van cliënten, bijvoorbeeld bij de Wmo-aanvraag

 • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
 • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

 

De gemeente moet na uw aanvraag onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw mantelzorger(s). Ook kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet dit voor u regelen. De ondersteuning is gratis. U heeft dus recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de gemeente, die kan helpen met de aanvragen.

 

Jeugdwet - JW

De Jeugdwet
De plaatselijke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze jeugdwet die helpt bij:

 • Hulp bij opvoedingsproblemen
 • Basis- en specialistische GGZ
 • Forensische GGZ
 • Zorg bij een lichte lichamelijke beperking
 • Zorg bij een (lichte) verstandelijke beperking
 • Vervoer bij begeleiding
 • Persoonlijke verzorging (sommige gevallen)
 • Kinderbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Gesloten jeugdzorg

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroei-problemen. De gemeenten moeten in ieder geval:

 • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;

 • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;

 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Zorgverzekeringswet - ZVW

De Zorgverzekeringswet

     De ziektekostenverzekeraar is verantwoordelijk voor :

 • wijkverpleging
 • Intensieve kindzorg (IKZ)
  • Heeft uw kind vanwege een ernstige lichamelijke beperking toezicht nodig? Of zorg in de buurt? Dan heeft uw kind misschien recht op Intensieve Kindzorg (IKZ): een combinatie van bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

   Tot het vijfde jaar ligt het accent van de zorg voor deze kinderen meestal op medische zorg. Vanaf het vijfde jaar verschuift het accent vaak van medische zorg naar gehandicaptenzorg.
   Uw kind kan thuis, op school, in een hospice voor kinderen of in een medisch kinderdagverblijf de intensieve zorg krijgen.

      Download de brochure!

In onderstaande brochure worden al deze zorgwetten in gewoon Nederlands uitgelegd:

Zorgwetten-sinds-2015-in-eenvoudig-Nederlands
PDF – 7,4 MB 2810 downloads